Monthly Archives Czerwiec 2015

Banki i kredyt

Pierwsza połowa XIX w. nie przyniosła większych zmian w rozwoju banków i kredytu. Działalność banków przeważnie ograniczała się do dokonywania rozliczeń pieniężnych, emisji banknotów opartej na posiadanych zapasach kruszców i państwowym przywileju emisyjnym. Inne operacje, a zwłaszcza kredytowanie przemysłu i handlu, stanowiły działalność uboczną. Wiązało się to ze słabym jeszcze rozwojem stosunków kapitalistycznych, niską stopą życiową ludności i ograniczonymi zapasami pieniędzy. Kupcy i inni posiadacze gotówki przechowywali ją tradycyjnie w domu, nie wierzyli bankom, które dość często zawieszały wypłaty lub nie wymieniały emitowanych banknotów na kruszec...

dalej

Kapital finansowy

Równolegle z procesem koncentracji produkcji i kapitału w przemyśle przebiegała koncentracja kapitału oraz operacji finansowych w bankowości. Zespół różnorodnych czynników oddziaływał na rozwój transakcji, co powodowało wzrost zysków i kapitałów, jakimi bank mógł dysponować. Stopniowo we wszystkich krajach kapitalistycznych wytwarzała się grupa banków, w których koncentrowały się najważniejsze operacje finansowe i które dysponowały decydującą częścią kapitałów. Mniejsze instytucje kredytowe były często uzależnione od silniejszych partnerów. Wykonywanie niektórych zleceń powierzonych im przez klientów, np. regulowanie należności w innych miastach lub państwach,. wymagało utrzymywania stosunków z tamtejszymi bankami lub posiadania własnych oddziałów...

dalej

Mechanizm kompensacji zaklocen

Mechanizm kompensacji zakłóceń polega na korygowaniu stanu czynników rozwoju rolnictwa do poziomu warunkującego pożądany przebieg procesu rozwoju rolnictwa. A zatem, metoda regulacji zakłada kompensowanie wszelkich zaburzeń, zanim jeszcze ujawnią się ich negatywne-skutki, a więc zanim przebieg procesu rozwoju rolnictwa zacznie odbiegać-od uznanego za pożądany. Warunkiem sine qua non stosowania mechanizmu kompensacji jest dysponowanie odpowiednimi rezerwami (jeśli dotyczy to zakłóceń w strumieniach zasileniowych) oraz sprawnym systemem pobudzającym (jeśli dotyczy motywów). Mechanizm ten ma ograniczone zastosowanie w przypadku zakłóceń powstałych w trakcie transformacji w procesie rozwoju (tzn...

dalej

Uklad cen

Układ cen powoduje iż kombinacja czynników produkcji w każdym kraju i w każdych warunkach ma inny charakter. Przy obfitości ziemi i niedostatku kapitału relacja ceny ziemi do kapitału jest taka, że opłaca się łączyć duże ilości ziemi ze stosunkowo małą ilością kapitału. Produkcja utrzymuje się na niskich szczeblach intensywności kapitałowej. Natomiast tam, gdzie do dyspozycji jest duża obfitość środków technicznych (kapitału), ich cena jest relatywnie niska, zaś .nakłady kapitałowe dopiero przy wysokim poziomie intensywności przynoszą zerowy przychód krańcowy. Wychodząc od początkowego etapu zagospodarowania ziem wolnych do współczesności, można w sposób modelowy wyodrębnić kilka faz rozwoju intensyfikacji...

dalej