Monthly Archives Październik 2015

Towarowosc

Towarowość poszczególnych produktów rolnych nie jest jednakowa. Występujące tu różnice uzasadnione są zarówno określonymi prawidłowościami ekonomiki produkcji rolnej, jak i strukturą spożycia rodzin chłopskich. Produkty zwierzęce wykazują wyższą towarowość oraz wyższą dynamikę jej wzrostu niż produkty roślinne, z wyjątkiem roślin przemysłowych (itp. burak cukrowy, rzepak), których towarowość sięga 100%. Dzieje się tak dlatego, że produkcja zwierzęca stanowi na ogół produkt zakończony (gotowy), podczas gdy przeważająca część produkcji roślinnej przeznaczona jest do dalszego przerobu lub na reprodukcję...

dalej

Akumulacja

Produkt czysty rolnictwa, podobnie jak innych gałęzi sfery produkcji materialnej, podlega podziałowi na akumulację i spożycie. Akumulacja dzieli się z kolei na fundusz inwestycyjny (inwestycje produkcyjne) oraz przyrost zapasów i rezerw. Fundusz spożycia obejmuje natomiast spożycie naturalne rodzin rolniczych, spożycie dóbr kupowanych oraz inwestycje nieprodukcyjne (np. budownictwo mieszkaniowe). Podkreślamy, że mówimy tu o podziale dochodu wytworzonego w rolnictwie. Akumulacja, a zwłaszcza fundusz inwestycyjny zrealizowany w rolnictwie, mogą być wyższe lub niższe od kwot wynikających z podziału produkcji czystej wytworzonej w rolnictwie. Wynika to z ogólnej polityki w dziedzinie podziału dochodu narodowego...

dalej

Leninizm

System poglądów Lenina oraz jego uczniów i następców, rozwinięcie i twórcze zastosowanie marksizmu do warunków epoki imperializmu, rewolucji socjalistycznych i narodowowyzwoleńczych, budownictwa socjalizmu i komunizmu oraz współistnienia i walki dwóch systemów. Leninizm jest ideologią, współczesnego rewolucyjnego ruchu robotniczego i stanowi teoretyczną podstawę partii komunistycznych i robotniczych oraz określa ich strategię i taktykę. Mówiąc o leninizmie akcentuje się to nowe, co wniósł Lenin i jego następcy do skarbnicy marksizmu. W praktyce leninizm funkcjonuje nie w oderwaniu od marksizmu, lecz jako jego rozwinięcie i twórcze zastosowanie do warunków współczesności, jako marksizm XX wieku — marksizm-leninizni...

dalej

Unowoczesnienie techniki wytworczej

Unowocześnienie techniki wytwórczej jest nieodłącznym procesem składowym rozwoju rolnictwa. Istota owego procesu bywa jednak często upraszczana: utożsamia się ją zwykle z uprzemysłowieniem metod produkcji, a więc zastępowaniem tradycyjnych czynników wytwórczych (pracy żywej, ziemi, środków produkcji pochodzenia rolniczego) środkami produkcji pochodzenia przemysłowego (z jednoczesnym przechodzeniem na formy organizacji produkcji właściwe przemysłowi). Tymczasem istotą unowocześniania techniki wytwórczej powinno być wprowadzenie takich zmian, które przyczyniają się do podnoszenia (maksymalizacji) stopy efektywności gospodarowania w rolnictwie...

dalej

Koncentracja operacji bankowych

Proces koncentracji operacji bankowych pojawił się także w skali międzynarodowej. W ciągu XIX w. różny stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych państw, różnice rozwoju imperium kolonialnego, i co się z tym wiąże, zróżnicowany zakres i rozmiary handlu z innymi państwami wpłynęły na rozmaite drogi rozwoju banków w poszczególnych krajach. Jak już wspominaliśmy, najbardziej rozwiniętą sieć instytucji kredytowych oraz ich oddziałów miała Wielka Brytania, która stała się ośrodkiem handlu światowego. Dzięki temu pozycja banków angielskich okazała się wyjątkowo korzystna, za ich pośrednictwem można było bowiem dokonywać rozliczeń z każdym regionem kuli ziemskiej...

dalej

Agraryzm

Jako logiczna konsekwencja ekonomicznych tez o prymacie rolnictwa w gospodarce narodowej wynikają tezy o charakterze filozoficzno-moralnym: głoszą one, że chłopi stanowią główną warstwę narodu. Szczególna wartość społeczno-moralna tej warstwy wynikała — w przekonaniu agrarystów — ze współżycia chłopów z przyrodą w procesie pracy rolniczej, z przywiązania do ziemi traktowanego nie jako konieczność życiową w warunkach niedorozwiniętego przemysłu w kapitalistycznej Polsce, lecz jako uczuciowy i wprost mistyczny stosunek do tej ziemi. Ze związków chłopów z ziemią wyprowadzili agraryści myśl o tym, że chłopi są najzdrowszą biologicznie i moralnie częścią społeczeństwa, a co za tym idzie — są predestynowani do stworzenia najbardziej sprawiedliwego ustroju państwowego...

dalej

Akumulacja

Nie skonsumowana w danym okresie, czyli nagromadzona część wytworzonego -dochodu narodowego: zatem A — D — K, gdzie A oznacza akumulację, D — dochód narodowy, K — konsumpcję. Akumulowana część dochodu narodowego zwiększa istniejący -majątek narodowy. Akumulację obejmuje różnorodne dobra materialne i w zależności od ich przeznaczenia dzieli się na fundusz reprodukcji rozszerzonej, inwestycje nieprodukcyjne, saldo rezerw oraz saldo handlu zagranicznego. Fundusz rozszerzonej reprodukcji jest najważniejszą częścią a. obejmującą środki produkcji przeznaczone na zwiększenie majątku produkcyjnego: fundusz ten dzieli się na inwestycje produkcyjne netto, zwiększające produkcyjny majątek trwały, oraz na przyrost środków obrotowych w sferze produkcji i cyrkulacji...

dalej

Produkcja netto

Na wartość produkcji końcowej netto bezpośredni wpływ mają następujące czynniki: ilość produkcji sprzedanej, jej struktura asortymentowa oraz jakość, stan inwentarza żywego oraz zapasów, ilość wyprodukowanych mieszanek paszowych, rozmiary zakupu produktów pochodzenia rolniczego oraz ceny. Pole recepcji wyniku finansowego jest znacznie szersze — obok wartości produkcji sprzedanej obejmuje on koszty uzyskania sprzedanej produkcji (czyli nakłady oraz ceny pracy żywej i uprzedmiotowionej), dotacje celowe (przedmiotowe) oraz wynik na pozostałej działalności. Należy podkreślić, że chociaż miernik ten ma syntetyczny charakter, nie jest on jednak doskonałym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa, ponieważ w praktyce stosuje się uproszczoną metodę jego obliczania...

dalej

Regulowanie rynku rolnego

Rynek i panujące na nim stosunki towarowo-pieniężne mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania ekonomiki produkcji rolniczej i sytuacji ekonomicznej ludności rolniczej. Gospodarka współczesna nie jest nastawiona na produkcję i gospodarkę naturalną, jedynie na zaspokojenie własnych potrzeb gospodarstwa i rodziny. Potrzeby materialne społeczeństwa i poszczególnych jednostek mogą być zaspokojone tylko za pośrednictwem rynku i przez wymianę towarowo-pieniężną. Wymiana rynkowa ma decydujący wpływ na kształtowanie się przychodów i wydatków pieniężnych gospodarstw określających ich dochód ogólny (dochodowość), a co za tym idzie — poziom życia i sytuację gospodarczą...

dalej

Bank angielski

Założony w 1694 jako spółka akcyjna otrzymał przywilej emitowania biletów bankowych wymienialnych na monety złote: obowiązek wymiany jego biletów na złoto został zawieszony we wrześniu 1931. Po wybuchu II wojny światowej B.A. odstąpił cały zapas posiadanego złota państwowemu Walutowemu Rachunkowi Wyrównawczemu i stał się organem wykonującym i nadzorującym zasady wprowadzonej wówczas reglamentacji dewizowej. W 1946 B.A. został upaństwowiony: odtąd jego władze mianowane są przez koronę, a działalność podlega instrukcjom kanclerza skarbu. B.A. posiada 8 oddziałów w Anglii (w Szkocji nie posiada oddziałów: kilka szkockich banków akcyjnych utrzymało nadal przywilej emitowania banknotów). W 1959 obieg biletów B.A., pokrytych w całości państwowymi papierami wartościowymi, przekroczył 2 mld f...

dalej