Monthly Archives Listopad 2015

Konkurencja miedzygaleziowa

Zakres konkurencji międzygałęziowej, tj. liczba gałęzi wzajemnie konkurujących ze sobą, zależy w dużej mierze od stopnia jednorodności (homogeniczności) produktów. Konkurencja jest szczególnie spotęgowana wtedy, gdy z punktu widzenia organizacyjnych i ekonomicznych możliwości warsztatu rolnego istnieje względna łatwość zmiany rodzaju produkcji. Odnosi się to właśnie do produktów jednorodnych, t j. wykazujących zbliżone właściwości agrotechniczne i ekonomiczne. Dlatego najsilniejsza jest konkurencja między działalnością (produkcjami) wchodzącymi w skład jednej gałęzi (tzw. konkurencja wewnętrzna), a nieco słabsza — między działalnościami i gałęziami należącymi do jednego działu (tzw. konkurencja zewnętrzna)...

dalej

Owenizm

Angielskie skrzydło socjalizmu utopijnego, którego twórcą był wielki angielski myśliciel i działacz społeczny — R. Owen: był on reformatorem, założycielem ruchu spółdzielczego, a jednocześnie propagatorem socjalizmu jako ustroju równości i sprawiedliwości społecznej, bez prywatnej własności i antagonizmów klasowych. Ideą przewodnią Owena była przebudowa społeczeństwa na modłę komunistyczną, przeprowadzona drogą pokojową i ewolucyjną, przy użyciu metod przekonywania, a także eksperymentów na możliwie szeroka skalę...

dalej