Monthly Archives Grudzień 2015

Formy porozumien

W toku rozwoju gospodarczego powstały różnorodne formy porozumień i związków przedsiębiorstw, od bardzo luźnych umów, regulujących jedynie niektóre sprawy, aż do organizacji ściśle scentralizowanych. Formy w dużej mierze zależały od stosunków w poszczególnych państwach, a przede wszystkim od ustawodawstwa. Wspólną ich cechą było to, że wszystkie organizacje i porozumienia zmierzały do zorganizowania rynku zbytu swych produktów, w celu wyeliminowania swobodnej konkurencji. Z punktu widzenia ich dążeń idealny był stan, gdy na rynku znajdował się tylko jeden sprzedawca, który swobodnie dyktował warunki nabywcom. Do tego można było dojść albo przez powstanie potężnej organizacji typu koncernu lub trustu, albo też, znacznie częściej, przez zorganizowanie porozumienia kartelowego...

dalej

Ludnosc i osadnictwo

W zagospodarowaniu przestrzennym kraju uwidaczniają się nie tylko wysiłek i dorobek obecnego oraz minionych pokoleń, lecz również skutki różnych, pozostających poza zasięgiem bezpośredniej obserwacji, zdarzeń i procesów o charakterze społecznym, politycznym, ekonomicznym oraz demograficznym. W procesach gospodarczo-przestrzennych szczególną rolę odgrywają zwłaszcza zjawiska ludnościowe. Ludność stanowi bowiem jednocześnie podmiot, środek i ostateczny cel działalności gospodarczej. Zmiany zachodzące w liczbie i cechach mieszkańców są obok zmieniających się, lecz stale rosnących potrzeb ludzkich ważnym czynnikiem przemian przestrzennej organizacji gospodarki narodowej...

dalej

Kryzys w imperializmie

Pierwszy kryzys epoki imperializmu odegrał dużą rolę w przyspieszeniu procesu kształtowania się monopoli. Upadło wiele przedsiębiorstw słabych ekonomicznie. Charakterystycznym zjawiskiem był wzrost przeciętnych rozmiarów produkcji, przypadającej na jedno przedsiębiorstwo, co świadczyło o przyspieszeniu procesów koncentracji. Podobnie przyspieszone zostało tempo monopolizacji. W latach kryzysu powstało wiele dużych organizacji kartelowych: w Rosji potężne syndykaty: Prodameta, Gwozd i inne, w Niemczech utworzono przeszło 100 nowych karteli, podobne zjawiska wystąpiły w innych krajach. Wyjście z kryzysu dokonywało się bardzo powoli, w różny sposób w poszczególnych państwach. W Niemczech ogólny wskaźnik produkcji przemysłowej osiągnął poziom przedkryzysowy już w 1901 r...

dalej

Waluta niezalezna

System walutowy nie związany ze złotem. Przymiotnik „niezależna” lub „wolna” ma oznaczać niezależność od złota. Z rzeczywistych systemów walutowych dotyczy to w określonej mierze pieniądza papierowego. Rozmiarów jego emisji nie krępują zasoby złota banku centralnego. W ustawach emisyjnych przeważająca większość państw nie ma dziś przepisu o „pokryciu” w zlocie, w tych nielicznych zaś, w których jest on utrzymany, władze pieniężne w razie zwiększonych potrzeb emisyjnych zmniejszają odpowiednio ustawową wielkość pokrycia. Pod względem rozmiarów emisji pieniądza mamy dziś więc do czynienia w zasadzie z walutą niezależną. Nie oznacza to zniesienia wszelkich ekonomicznych związków pieniądza ze złotem....

dalej