Monthly Archives Sierpień 2017

Nakrecanie koniunktury

W określonych warunkach militaryzacja może być czynnikiem nakręcania koniunktury. Funkcję tę spełnia militaryzacja wówczas, gdy w gospodarce danego kraju istnieją nie wykorzystane rezerwy mocy produkcyjnych (nie wykorzystane rezerwy maszyn i urządzeń wytwórczych, zapasy surowców o charakterze strategicznym, rezerwy wykwalifikowanej siły roboczej itp.). W tej sytuacji dla wzmożenia produkcji zbrojeniowej nie zachodzi konieczność przemieszczania zasobów z gałęzi produkcji pokojowej do produkcji zbrojeniowej. Rola wydatków zbrojeniowych polega w takich warunkach na uruchamianiu wolnych zasobów, wciąganiu do produkcji zbrojeniowej przemysłów pomocniczych, zatrudnianiu bezrobotnych itd...

dalej

Matematyka w ekonomii

Stosowanie metod matematycznych w ekonomii może dać pożądane rezultaty jedynie wówczas, gdy ogólne założenia teoretyczne są prawidłowe. Uznanie przeto osiągnięć niektórych ekonomistów burżuazyjnych w dziedzinie rozwoju technik badawczych nie oznacza bynajmniej przyjęcia formułowanych przez nich teorii. Np. pewne ich statystyczne metody badań nad popytem zasługują na dalsze rozwinięcie, natomiast burżuazyjne „teorie popytu” — na skutek swych subiektywistycznych założeń — nie są do przyjęcia. Niesfałszowany obraz procesów gospodarczych można uzyskać tylko w oparciu o metodologię marksistowską. Zwolennikiem stosowania w ekonomii metod matematycznych był również Marks, o czym świadczy wypowiedź zawarta w jego liście do Engelsa z 31. V. 1873...

dalej