Akcja

Papier wartościowy świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej i dający mu prawo do otrzymywania dywidend. Akcje mogą być imienne lub na okazicie1a. Akcje imienne w przeciwieństwie do a. na okaziciela mogą być wydane akcjonariuszowi przed pełną wpłatą. Do zbycia a. imiennej wymagane jest pisemne oświadczenie zbywającego. Statut spółki może przewidywać ograniczenie zbywalności a. imiennych. Ze względu na różnicę uprawnień odróżnia się akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane. Uprzywilejowanie a. może się wyrazić bądź w przyznaniu prawa do większej dywidendy, bądź w przyznaniu uprzywilejowanego prawa do głosu na walnym zgromadzeniu (np. prawa do trzech głosów na jedną akcję), bądź w przyznaniu specjalnych uprawnień do ulegającego podziałowi majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Teoretycznie trzeba mieć 51% akcji, aby kontrolować spółkę. Ponieważ jednak znaczna część akcji rozproszona jest wśród drobnych akcjonariuszy, którzy nie zgłaszają się na walne zgromadzenia, nie mają żadnego wpływu na działalność spółki, wystarczy w praktyce dysponować mniejszą ilością akcji, aby faktycznie kontrolować całą działalność spółki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>