Akumulacja spoleczna

Wielkość akumulacji społecznej, a więc skala obciążeń gospodarstw chłopskich na rzecz całego społeczeństwa jest zmienna i — najogólniej mówiąc — zależy od polityki ekonomicznej państwa prowadzonej na danym etapie rozwoju gospodarki. Jak już wspomniano, w okresie industrializacji kraju świadczenia rolnictwa na rzecz gospodarki narodowej są relatywnie wysokie. W Polsce stanowiły one około 1/4 wartości produkcji czystej gospodarki chłopskiej (łącznie ze świadczeniami realizowanymi przez system cen). Obecnie ich znaczenie i skala są znacznie mniejsze. Płatności na rzecz instytucji gospodarczych i osób trzecich wynikają ze stosunków cywilnych, w jakie wchodzi gospodarstwo ze swym otoczeniem. Płatności obejmują takie składniki, jak: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, czynsze dzierżawne płacone państwu za ziemię dzierżawiona z Państwowego Funduszu Ziemi lub też czynsze dzierżawne płacone osobom prywatnym, procenty od zaciągniętych kredytów oraz opłatę pracy najemnej, jeśli występuje ona w gospodarstwie. Płatności te również maja charakter obligatoryjny, jeśli wynikają ze stosunków cywilnych. Dochód rolniczy stanowi wielkość residualną w tym sensie, że jest to pozostałość po uregulowaniu przez gospodarstwo wszystkich zobowiązań i płatności. Jest to więc ta cześć produkcji czystej, którą ma do dyspozycji gospodarstwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>