Amortyzacja

Rachunkowym wyrazem zużycia środków trwałych jest amortyzacja. Zasób trwałych środków produkcji użytkowanych w procesie wytwórczym określa się mianem technicznego wyposażenia procesu produkcji. Dość często używa się w tym znaczeniu terminu majątek produkcyjny. W rolnictwie istotne znaczenie ma pochodzenie środków produkcji. Można tu dokonać następującego podziału: Środki produkcji nabywane przez rolnictwo w innych działach gospodarki narodowej są to środki produkcji o charakterze towarowym tworzą one tzw. zewnętrzne przepływy środków produkcji. Do grupy tej zalicza się prawie wszystkie dobra i usługi inwestycyjne, jak maszyny, materiały budowlane, usługi budowlano-montażowe, a także pokaźną część materiałów i usług zużywanych w bieżącej działalności produkcyjnej, np. nawozy mineralne, pasze przemysłowe, energia elektryczna, usługi mechanizacyjne, drobne naprawy i części zamienne. Środki produkcji wytworzone na własny użytek przez różne gałęzie rolnictwa są to środki produkcji o charakterze naturalnym, tworzące tzw. wewnętrzne przepływy środków produkcji. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim produkty i usługi zużywane w działalności produkcyjnej, jak: obornik, różne rodzaje pasz, słoma, siła pociągowa, wytwarzane we własnym zakresie materiały budowlane itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>