Burzuazja

Wraz z rozwojem kapitalistycznych stosunków produkcji wzrosła nie tylko burżuazja, lecz również proletariat — klasa antagonistyczna w stosunku do burżuazji. W miarę rozwoju siły i świadomości klasowej proletariatu, burżuazja staje się coraz bardziej reakcyjna. Proces politycznego i duchowego uwstecznienia burżuazja. pogłębia się w epoce imperializmu i powstania światowego systemu socjalistycznego: proces ten wyraża się m. in. w postaci faszyzacji życia politycznego, która jest szczególnie groźna dla ludzkości w epoce energii jądrowej, gdy niespotykana w historii koncentracja potęgi technicznej, ekonomicznej i politycznej oraz środków masowej propagandy w rękach nielicznej burżuazyjnej oligarchii staje na usługi anty ludzkich celów. W krajach gospodarczo słabo rozwiniętych burżuazja narodowa odgrywa często — również obecnie — postępową rolę, zwłaszcza w walce z imperializmem o niezależność narodową. Przeciwstawiając się tej części burżuazji reakcyjnej, która związała swoje losy z imperializmem, burżuazja narodowa uczestniczy w walce narodowowyzwoleńczej, staje na czele nowej państwowości, zmierza do likwidacji niedorozwoju gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>