Demografia

Nauka badająca zbiorowiska ludzkie z punktu widzenia ilościowego i jakościowego: dąży do poznania zbiorowisk ludzkich pod względem ich stanu, struktury i rozwoju w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych: w tym celu posługuje się statystyką ludności, dostarczającą materiału ilościowego, który grupowany jest odpowiednio do potrzeb i poddawany analizie demograficznej, często przy zastosowaniu odpowiednich metod matematycznych. Zbiorowiska ludzkie badane są z punktu widzenia biologicznego, społecznego i gospodarczego. Zbiorowiskami ludzkimi w ujęciu demografii są wszelkie dające się ściśle określić zespoły ludzkie: ludność jakiegoś kraju czy jednostki administracyjnej lub gospodarczej, a także wszelkie inne ugrupowania, np. zbiorowości kobiet w wieku rozrodczym, zbiorowości osób zmarłych, zbiorowości osób pracujących w pewnych zawodach, zespoły uczniów w szkołach, zbiorowości osób korzystających z przejazdów koleją. Studia demograficzne mogą dotyczyć zarówno generacji obecnych, jak i tych, które dopiero przyjdą, przy czym studia nad tymi ostatnimi nazywają się prognozami ludności. Studia demograficzne mają znaczenie naukowe: umożliwiają poznanie praw rozwoju zjawisk biologicznych, społeczno-gospodarczych — zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Z drugiej strony materiały i opracowania demograficzne oraz oparte na nich wnioski służą za podstawę kierowania gospodarką współczesnego państwa, w szczególności w warunkach gospodarki planowej. Na opracowaniach tych opiera się polityka społeczna i gospodarcza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>