Dochody panstwowe

Wartość produkcji końcowej netto obejmuje wartość sprzedanych produktów roślinnych, suszu ziemiopłodów, produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów przemysłu rolnego oraz usług, pomniejszoną o wartość-zakupionych nasion i sadzeniaków, ziemiopłodów na produkcję suszu, surowców dla przemysłu rolnego, inwentarza żywego oraz pasz, skorygowaną o zmianę stanu inwentarza żywego, zapasów magazynowych i produkcji w toku oraz powiększoną o dotacje wyrównawcze. Produkcja końcowa netto jest miernikiem produkcji globalnej w tym sensie, że zawiera w sobie nakłady materiałowo-pieniężne. Obejmuje ona produkcję zakończoną, a więc te produkty, które w danym przedsiębiorstwie nie podlegają dalszej przeróbce i są zbywane. Nie znaczy to, że produkcja: końcowa netto przedsiębiorstw stanowi produkt finalny całego rolnictwa. Produkty, które są finalne dla danego przedsiębiorstwa (np. pasze treściwe lub susz zielonek) stanowią surowiec lub półprodukt dla innych przedsiębiorstw rolnych, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej. Produkt finalny sektora państwowego w rolnictwie jest więc sumą produkcji finalnych wszystkich przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>