Elementy negatywne

W miarę rozwoju pomyślnej koniunktury zaczynają narastać elementy negatywne, osłabiające aktywność gospodarczą i prowadzące ostatecznie do załamania. U przedsiębiorców pojawiają się mianowicie wątpliwości czy możliwe będzie uzyskanie w przyszłości przewidywanej stopy rentowności od kapitałów. Ożywienie gospodarcze, jakie występuje na początku cyklu koniunkturalnego, wywiera nacisk na ceny środków produkcji, podnosi koszty produkcji i obniża „krańcową wydajność kapitału”. Wzmaga to pesymistyczne przewidywania przedsiębiorców, które rozprzestrzeniają się na coraz nowe dziedziny działalności. W miejsce fali optymizmu pojawiają się w skali masowej nastroje pesymistyczne, prowadzące do ograniczenia działalności inwestycyjnej ze wszystkimi negatywnymi dla gospodarki skutkami. Zgodnie ze sformułowanym przez J.M. Keynesa psychologicznym prawem, ludzie w miarę wzrostu dochodów przeznaczać mają coraz mniejszą ich część na zakup dóbr konsumpcyjnych, zwiększając oszczędności. Powinno to prowadzić do zwiększenia rozmiarów inwestycji, ale staje się to coraz mniej prawdopodobne w sytuacji rozszerzania się wśród przedsiębiorców fali nastrojów pesymistycznych. Sytuację komplikują także tendencje występujące w dziedzinie stopy procentowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>