Fazy procesu inwestycyjnego

W fazie programowania inwestycji ekonomista powinien odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czy do realizacji celu postawionego jednostce produkcyjnej potrzebne jest inwestowanie! Jeśli po przeprowadzeniu analizy okaże się, że inwestowanie jest warunkiem np. zwiększenia produkcji, podniesienia poziomu wydajności pracy lub obniżki jednostkowych kosztów produkcji, to w tej fazie powinno się z pewnym przybliżeniem określić globalną wielkość potrzeb inwestycyjnych. W fazie projektowania inwestycji ocenie ekonomicznej podlegają poszczególne warianty projektu inwestycyjnego. Ten etap jest szczególnie ważny dla ekonomiki procesu produkcyjnego po wykonaniu inwestycji. Na tym etapie spośród wielu wariantów wybiera się założenia projektowe, wynika z konkretnej ekonomicznej sytuacji gospodarstwa i podaży wymienionych czynników. Istotne znaczenie ma tu długość okresu planowania rozwoju produkcji rolnej. Klasyfikację kosztów można przeprowadzić również w odniesieniu do kosztów cząstkowych, a nie tylko do całkowitych, np. przedmiotem analizy mogą być przeciętne lub krańcowe koszty pasz, koszty materiałowe lub koszty usług mechanizacyjnych. Jednostkowe koszty cząstkowe określane są jako współczynniki kosztów i są wartościowym odpowiednikiem technicznych współczynników produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>