Formulowanie celow rozwoju

Istnienie wielu aspektów rozwoju rolnictwa powoduje występowanie różnorodnych celów tego rozwoju. Do najważniejszych z nich należą cele produkcyjne, ekonomiczne i społeczne. Cele produkcyjne sprowadzają się do wytworzenia przez rolnictwo społecznie pożądanego i możliwego w danych warunkach wolumenu dóbr rolniczych. Cele ekonomiczne określają pożądane tendencje w nakładach społecznych na uzyskanie owego wolumenu dóbr. Cele społeczne określają pożądane tendencje w aspektach społecznych rozwoju rolnictwa, między innymi w jego przekształceniach ustrojowych, warunkach pracy i życia zatrudnionych w rolnictwie, ochronie środowiska naturalnego itd. Na obecnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju stawia się przed polskim rolnictwem trzy zasadnicze cele: -wzrost produkcji rolniczej w tempie dostosowanym do potrzeb wynikających z ogólnego poziomu rozwoju kraju, – rekonstrukcję techniczną i społeczną rolnictwa, -Wzrost dochodów ludności rolniczej i poprawę warunków jej pracy i życia. Są to cele podstawowe, o znaczeniu strategicznym i długofalowym, sformułowane przez naczelne władze państwa. W odniesieniu do pewnych okresów (w zasadzie pięcioletnich i rocznych) są one konkretyzowane w postaci wskaźników planów i wówczas przybierają postać zadań dla rolnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>