Funduze niepodzielne

Warunkiem funkcjonowania i rozwijania się spółdzielni jako przedsiębiorstwa jest posiadanie określonych funduszy niepodzielnych. Z jednej strony zapewniają one reprodukcję rozszerzoną majątku spółdzielni, z drugiej zaś są elementem integrującym spółdzielców. Fundusze niepodzielne stanowią materialne zabezpieczenie funkcjonowania spółdzielni ważny element jej trwałości. Nazwy tych funduszy i sposób ich wyodrębniania ulegają zmianie i często zależą od przyjętych rozwiązań statutowych, ale nie zmienia się ich sens ekonomiczny. Spółdzielnia tworzy przede wszystkim fundusz zasobowy, który przeznaczony jest na finansowanie inwestycji produkcyjnych (w tym również na spłaty wkładów odpłatnych), inwestycji nieprodukcyjnych, spłaty kredytów inwestycyjnych oraz na finansowanie działalności produkcyjnej. Jest to zwykle największy i najważniejszy fundusz niepodzielny, tworzony przez spółdzielnię. W każdym roku spółdzielnia tworzy odpowiedni fundusz socjalno–kulturalny, inne fundusze celowe, a także dokonuje odpowiednich odpisów na zwiększenie rezerwy na stabilizacje dochodu. Dzięki tym odpisom dochód spółdzielców nie zależy bezpośrednio od wyników gospodarczych danego roku i nie podlega wahaniom na skutek lepszych czy gorszych urodzajów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>