Gielda towarowa

Zorganizowany rynek, na którym spotykają się regularnie kupujący i sprzedający w celu zawierania umów kupna-sprzedaży towarów dopuszczonych do obrotu na danej giełdzie: przedmiotem obrotu są towary masowe: umowy zawiera się albo na podstawie próbki, albo wg jakości standardowej. Koncentracja zaofiarowania, czyli podaży, i zapotrzebowania, czyli popytu, pozwala ustalać giełdowe kursy, które są często miarodajne również dla transakcji zawieranych poza giełdą towarową. Przy zawieraniu transakcji obowiązuje ścisły regułami. Rozróżnia się umowy giełdowe rzeczywiste i różniczkowe. Umowy rzeczywiste — transakcje kupna-sprzedaży, których wykonanie polega na rzeczywistym dostarczeniu towaru i dokonaniu zapłaty. Umowy różniczkowe — transakcje zawarte jedynie w celu uzyskania różnicy kursów bez potrzeby dostawy przedmiotu umowy: mają charakter spekulacyjny. Zależnie od terminu wykonania dzieli się umowy na kasowe, dostawne i terminowe. Umowy kasowe — transakcje, przy których dostawa towaru i zapłata następują w ciągu trzech dni do trzech tygodni, zależnie od wielkości transakcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>