Gospodarka narodowa

Rolnictwo, jako dział gospodarki narodowej, wytwarza określony dochód równy wartości produkcji czystej. Jest to jednocześnie wkład rolnictwa do tworzonego dochodu narodowego. Produkcję czystą rolnictwa rozpatrywać możemy in natura (wolumen dochodu narodowego wytwarzanego przez rolnictwo) lub też jako substancję tworzonej wartości. Ujęcia te na ogół nie pokrywają się ze sobą. Wielkość wartości produkcji czystej w istotnym stopniu zależy od poziomu i struktury cen produktów i usług, w jakich liczony jest dochód narodowy. Pełna zgodność między rachunkiem prowadzonym w naturze i w ujęciu wartościowym można by osiągnąć wówczas, gdyby ceny były zgodne z wartością. W rzeczywistości -na ogół tak nie jest i wskutek tego występują niekiedy duże różnice. Na przykład udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego (liczony w bieżących cenach realizacji) oscyluje w Polsce wokół 14% (w tym z produkcji rolniczej — około 12%), podczas gdy urealniony rachunek (bliższy społecznym nakładom pracy) pokazuje, że udział ten wynosi 22—24%. Różnica ta wynika z zaniżenia ogólnego poziomu cen produktów rolnych w stosunku do ich wartości mierzonej społecznymi nakładami pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>