Intensywnosc rolnictwa

Przez intensywność rozumie się poziom nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej ponoszonych na jednostkę powierzchni użytkowanej rolniczo. Proces przejścia od niższej do wyższej intensywności określamy jako intensyfikację produkcji. Intensyfikacja prowadzi do wzrostu produkcji rolniczej. Intensywność jest miarą ludzkiego wysiłku, ale w rolnictwie zależy on w istotnym stopniu od warunków przyrodniczych. Często zdarza się bowiem, że warunki przyrodnicze, niezależnie od ilości ludzkiego wysiłku, przesądzają ostatecznie o wynikach. W takich więc wypadkach (w zasadniczo różnych warunkach przyrodniczych) nie można uzyskanych efektów produkcji z jednostki powierzchni przyjąć za wskaźnik lub miernik intensywności. Jednakże w danych warunkach przyrodniczych istnieje określona korelacja między nakładem pracy a osiąganym poziomem produkcji z l ha. Mówiąc w tej definicji o poziomie nakładów, mamy na myśli taką sytuację, w której nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej wydatkowane są w sposób racjonalny. Może się bowiem zdarzyć, że nakłady będą ponoszone w sposób nieracjonalny, co nie oznacza wyższej intensywności. Dlatego stwierdzić należy, że miernikiem intensywności produkcji rolniczej jest suma nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej na każda jednostkę powierzchni — przy założeniu, że wydatkowane są one racjonalnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>