Istota procesu gospoarowania

Na proces gospodarowania w rolnictwie składają się: produkcja, podział i regulacja.Produkcja polega na przetwarzaniu rozmaitych składników materii na produkty rolne, służące przeważnie do produkcji żywności. Właściwy proces przetwarzania materii dokonuje się za pośrednictwem organizmów roślinnych i zwierzęcych. Tworzą one układ transformacji (przetwarzania). Do rozpoczęcia i kontynuowania procesu przetwarzania konieczne jest odpowiednie zasilanie roślin i zwierząt składnikami bioenergetycznymi i odpowiednia ich obsługa. W procesach produkcji uczestniczą ludzie pracujący w rolnictwie wraz z posiadanymi przez nich środkami technicznymi produkcji oraz otoczenie naturalne rolnictwa (biosfera). Elementy te tworzą układ zasilania produkcyjnego. Podział polega na rozdzieleniu produkcji rolnej z jednej strony między różnych odbiorców produktów rolnych, a z drugiej — między różnych dostawców czynników produkcji. Podział składa się więc z dwóch podstawowych procesów: realizacji produkcji rolnej i odtwarzania czynników produkcji rolnej. Procesy te dokonują się za pośrednictwem układu dystrybucji i układu zaopatrzenia, wchodzących w skład ekonomicznego otoczenia rolnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>