Koncepcje liberalne

W teorii ekonomicznej dominowały koncepcje liberalne. Na ten okres przypada szczyt rozwoju tzw. szkoły neoklasycznej, widzącej w samoczynnym mechanizmie rynkowym główną siłę napędową gospodarki. Omawiany okres był stosunkowo krótki. Już w końcu lat dwudziestych pojawiły się prace naukowe, propagujące nowe zasady polityki gospodarczej, konieczność szerokiej ingerencji państwa w gospodarkę. W 1926 r. ukazała się niewielka praca J.M. Keynesa pt. Koniec leseferyzmu, w której autor formułuje wniosek, że era leseferyzmu należy już do przeszłości i że powinna być zastąpiona ingerencją państwa w procesy gospodarcze. Jego zdaniem, „mądrze kierowany kapitalizm może być bardziej wydajny w osiąganiu celów ekonomicznych niż jakikolwiek alternatywny system”. Te myśli Keynesa nie są jeszcze w pełni rozwinięte, nie układają się w system teoretyczny. Główna praca J.M. Keynesa (1883—1946) pt. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza została wydana w 1936 r. Zaprezentowany w niej system poglądów dotyczy szeregu zagadnień funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej. Przedstawimy jedynie zawarte tam zasadnicze elementy polityki ekonomicznej na tle poglądów Keynesa dotyczących cyklu koniunkturalnego. Ż nich bowiem wynikają bezpośrednie postulaty, jakie Keynes wysuwał pod adresem kapitalistycznego państwa, koncepcje interwencjonizmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>