Koniecznosc intensyfikacji

Intensyfikacja produkcji rolnej jest absolutną koniecznością rozwojową polskiego rolnictwa, podobnie zresztą jak i rolnictwa większości krajów Europy i świata. Konieczność ta wynika z wyczerpywania się rezerw ziem wolnych i nie zagospodarowanych. Obecnie powierzchnia rolna przypadająca na jednego mieszkańca stale maleje nie tylko w wyniku wzrostu liczby ludności, ale także w wyniku nieuchronnego ubytku ziemi użytkowanej rolniczo na rzecz uprzemysłowienia i urbanizacji. Jak wynika z przeprowadzonych szacunków, w większości krajów europejskich od połowy ubiegłego wieku powierzchnia użytków rolnych pozostaje bez zmian lub się zmniejsza przy jednoczesnym znacznym przyroście liczby ludności. Polska nie posiada już w zasadzie niezagospodarowanych ziem, dlatego nie może rozwijać swojej produkcji rolniczej przez powiększanie powierzchni zasiewów. Pamiętać należy ponadto o potrzebie poprawy odżywiania się i o konieczności zapewnienia produktów żywnościowych wzrastającej liczbie ludności. Średni przyrost naturalny wynosi w Polsce ponad 300 tyś. osób rocznie. W 1950 r. Polska liczyła nieco ponad 25 min mieszkańców, a w 1980 r. — 35,5 min. Jeśli chcemy zapewnić utrzymanie tylko dotychczasowego poziomu odżywiania, produkcje rolniczą musimy zwiększać o l—2% średnio rocznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>