Leninizm

System poglądów Lenina oraz jego uczniów i następców, rozwinięcie i twórcze zastosowanie marksizmu do warunków epoki imperializmu, rewolucji socjalistycznych i narodowowyzwoleńczych, budownictwa socjalizmu i komunizmu oraz współistnienia i walki dwóch systemów. Leninizm jest ideologią, współczesnego rewolucyjnego ruchu robotniczego i stanowi teoretyczną podstawę partii komunistycznych i robotniczych oraz określa ich strategię i taktykę. Mówiąc o leninizmie akcentuje się to nowe, co wniósł Lenin i jego następcy do skarbnicy marksizmu. W praktyce leninizm funkcjonuje nie w oderwaniu od marksizmu, lecz jako jego rozwinięcie i twórcze zastosowanie do warunków współczesności, jako marksizm XX wieku — marksizm-leninizni. Podstawowym osiągnięciem teoretycznym leninizmu jest dokonana przez Lenina naukowa analiza imperializmu. Lenin charakteryzuje imperializm jako ostatnią, najwyższą fazę rozwojową kapitalizmu, jako okres przekształcenia się kapitalizmu wolnej konkurencji w kapitalizm monopolistyczny, jako okres gnicia i pasożytnictwa, okres upadku kapitalizmu. Koncentracja i uspołecznienie produkcji dochodzą tu do niebywałych dotąd rozmiarów, co przy zachowaniu prywatnokapitalistycznego monopolu własności środków produkcji gwałtownie zaostrza wszystkie sprzeczności kapitalizmu. Pogłębia się cechująca kapitalizm konkurencja i anarchia, dochodzi do chronicznych, ogarniających cały świat kapitalistyczny kryzysów ekonomicznych i do światowych wojen imperialistycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>