Linia agresji

Wykres równania regresji wyrażający zależność między wartościami jednej cechy a odpowiadającymi im przeciętnymi wartościami drugiej cechy. Z definicji tej wynika, że jeżeli mamy do czynienia z dwiema cechami, to istnieją dwie linie agresji, a mianowicie linia agresji wyrażająca zależność między wartościami pierwszej cechy i odpowiednimi przeciętnymi wartościami drugiej cechy oraz linia agresji wyrażająca zależność między wartościami drugiej cechy i odpowiadającymi im przeciętnymi wartościami pierwszej cechy. Te dwie linie agresji pokrywają się tylko wtedy, gdy zależność między cechami jest funkcjonalna. Im bardziej zależność zbliża się do zależności funkcjonalnej, tym bliżej siebie leżą linie agresji. Jeżeli nie ma żadnej zależności między rozpatrywanymi cechami, linii agresji sprowadzają się do dwóch prostych prostopadłych. Linie agresji wykazują nieraz przebieg zbliżony do prostoliniowego. Mówi się wtedy, że regresja jest prostoliniowa. W takich przypadkach uzasadnione jest wyznaczanie równania regresji jako równania pierwszego stopnia względem obu zmiennych metodą najmniejszych kwadratów. Wykres takiego równania nazywa się prostą regresji. Przeciwstawieniem tej ostatniej jest regresja krzywoliniowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>