Majtek narodowy

Część bogactwa narodowego w postaci istniejącego w danym momencie zasobu dóbr ekonomicznych stanowiących rezultat uprzednio dokonanych nakładów pracy: obejmuje dobra, które w danym momencie albo znajdują się w granicach państwa bez względu na fakt, że część z nich jest własnością obywateli innych krajów, albo stanowią własność obywateli danego państwa włącznie z dobrami znajdującymi się za granicą, przy wyeliminowaniu dóbr znajdujących się w kraju, a stanowiących własność obywateli innych państw. Zależnie od punktu widzenia dobra stanowiące m,n. dzielą się na: społeczne i prywatne: produkcyjne i nieprodukcyjne: trwałe i obrotowe. Ocena majątku narodowego. jest bardzo trudna: podstawową metodę stanowi szacunek oparty o spis i natury. Zob, też: majątku narodowego bilans. część bogactwa narodowego w postaci istniejącego w danym momencie zasobu dóbr ekonomicznych stanowiących rezultat uprzednio dokonanych nakładów pracy: obejmuje dobra, które w danym momencie albo znajdują się w granicach państwa bez względu na fakt, że część z nich jest własnością obywateli innych krajów, albo stanowią własność obywateli danego państwa włącznie z dobrami znajdującymi się za granicą, przy wyeliminowaniu dóbr znajdujących się w kraju, a stanowiących własność obywateli innych państw. Zależnie od punktu widzenia dobra stanowiące m,n. dzielą się na: społeczne i prywatne: produkcyjne i nieprodukcyjne: trwałe i obrotowe (rola w procesie produkcji). Ocena majątku narodowego. jest bardzo trudna: podstawową metodę stanowi szacunek oparty o spis i natury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>