Mechanizm kompensacji zaklocen

Mechanizm kompensacji zakłóceń polega na korygowaniu stanu czynników rozwoju rolnictwa do poziomu warunkującego pożądany przebieg procesu rozwoju rolnictwa. A zatem, metoda regulacji zakłada kompensowanie wszelkich zaburzeń, zanim jeszcze ujawnią się ich negatywne-skutki, a więc zanim przebieg procesu rozwoju rolnictwa zacznie odbiegać-od uznanego za pożądany. Warunkiem sine qua non stosowania mechanizmu kompensacji jest dysponowanie odpowiednimi rezerwami (jeśli dotyczy to zakłóceń w strumieniach zasileniowych) oraz sprawnym systemem pobudzającym (jeśli dotyczy motywów). Mechanizm ten ma ograniczone zastosowanie w przypadku zakłóceń powstałych w trakcie transformacji w procesie rozwoju (tzn. gdy funkcja transformacji ma charakter-stochastyczny) oraz gdy podmiot sterujący nie dysponuje wiarygodną,. selektywną informacją w czasie rzeczywistym (tzn. na bieżąco). Mechanizm eliminacji zakłóceń działa przez odizolowanie procesu rozwoju rolnictwa od niepożądanych wpływów otoczenia (np. procesów w sferze pozarolniczej, warunków klimatycznych). Metoda eliminacji.! zakłóceń ma większe zastosowanie w odniesieniu do strumieni materialnych, gdyż do tego celu można stosować określone przepisy (normy) prawne. Natomiast w odniesieniu do mechanizmu motywacyjnego wykorzystanie metody eliminacji jest bardzo trudne. Kwestia ta wymaga jeszcze naukowego poznania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>