Mechanizm wyrownywania odchylen

Mechanizm wyrównywania odchyleń działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Właśnie działanie serwomechanizmów prowadzi przede wszystkim do wykorzystania mechanizmu wyrównywania odchyleń. Mechanizm ten może być także celowo uruchamiany przez podmioty sterujące w wypadku, gdy wystąpiły odchylenia w pożądanym przebiegu rozwoju rolnictwa. Wada tego mechanizmu jest jego działanie ex post, tzn. wtedy, gdy odchylenie jest już faktem dokonanym z wszystkimi jego ujemnymi skutkami. Uruchomienie mechanizmu wyrównywania odchyleń pozwala wyeliminować to odchylenie, jednakże — ze względu na określony czas reakcji — z pewnym opóźnieniem i to przy założeniu, że pozostałe warunki nie uległy zmianie lub że zmiany zostały uwzględnione przez podmiot decyzyjny uruchamiający ten mechanizm. Tak więc, istnieje potrzeba nie tylko ciągłego śledzenia przebiegu procesu rozwoju rolnictwa, lecz i przewidywania odchyleń, tak aby w miarę możliwości uwzględniać jeex ante w procesie decyzyjnym. Ingerowanie w przebieg procesu sterowanego powinno mieć bowiem charakter zapobiegawczy, a nie „leczący”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>