Militaryzacja panstwa

Militaryzacja wywołuje wiele doniosłych zmian w mechanizmie funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej. Wybitny angielski marksistowski ekonomista — Maurice Dobb, przypominając uwagi W. Lenina o związku między wojną imperia-listyczną a ukształtowaniem się kapitalizmu państwowo-mono-polistycznego, stwierdza, że „…znaczenie problemów gospodarki wojennej w naszych czasach niewątpliwie stanowi główną przyczynę, dla jakiej w bieżącym stuleciu zakres ekonomicznych funkcji państwa przybrał rozmiary zupełnie inne niż w epoce laisez-faire i liberalizmu gospodarczego XIX wieku. Jest faktem powszechnie znanym, że okresom, w których nasilają się w państwach kapitalistycznych tendencje militarys-tyczne, odpowiadają także okresy wzmożonej ingerencji państwa w życie gospodarcze. Wzmożenie tej ingerencji dotyczy zarówno bezpośredniej działalności gospodarczej państwa (podejmowanie przez państwo działalności inwestycyjnej, przejmowanie szeregu przedsiębiorstw prywatnych, wzrost istniejących dotychczas przedsiębiorstw państwowych itp.), jak i działalności pośredniej, o charakterze bodźcowym wobec kapitału prywatnego. Wzmożenie tej ingerencji występuje także na innych odcinkach życia gospodarczego: w dziedzinie obrotu towarowego, w sferze polityki cen, w dziedzinie płac, stosunków handlowych i dewizowych z zagranicą itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>