Ograniczenie w sterowaniu

Sterowanie rozwojem rolnictwa, tak jak sam rozwój, nie dokonuje się w próżni, lecz w określonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, politycznym, międzynarodowym itd. Procesy sterowania mają swój obiektywny zmian niemożna więc nimi dowolnie „manipulować”. Istnieją też pewne zaszłości procesy sterowane oraz ich otoczenie charakteryzują w danym momencie pewne stany osiągnięte w ich dotychczasowym rozwoju. Te wszystkie elementy stanowią znaczne ograniczenia w sterowaniu rozwojem rolnictwa w danym okresie. Wyróżnić można trzy podstawowe grupy czynników ograniczających możliwości sterowania rozwojem rolnictwa. Pierwsza grupa dotyczy szeroko rozumianego otoczenia procesu rozwoju rolnictwa, tj. innych procesów gospodarczych w kraju, a nawet poza nim. Procesy te, stwarzając określone warunki rozwoju rolnictwa, ograniczają swobodę manewru w sterowaniu, zakreślają bowiem pewne zewnętrzne ramy tego rozwoju. Analogicznie swobodę tę ograniczają powszechnie obowiązujące normy (prawne, ekonomiczne, moralne itd.). Prawa rządzące innymi procesami (ekonomiczne, społeczne) zazwyczaj nie omijają również i procesu rozwoju rolnictwa. Wykorzystywanie tych obiektywnych praw do kształtowania planowego (celowego) przebiegu procesów poza rolnictwem pośrednio oddziałuje jednak na możliwości ich wykorzystywania w procesie rozwoju rolnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>