Okreslenie efektow inwestycji

Efektem inwestycji nazywamy wielkość korzyści uzyskanej lub planowanej do uzyskania dzięki wprowadzeniu do produkcji środka trwałego. Efekty inwestycji {produkcyjne, społeczne, polityczne itp.) są najczęściej bardzo trudne do jednoznacznego określenia. Istnieją dwie koncepcje określania efektów inwestycji. W pierwszej z nich zakłada się, że efekt inwestycji jest częścią ogólnych efektów produkcyjnych oraz, że jest on proporcjonalny do wielkości strumienia nakładów związanych z użytkowaniem produkcyjnym inwestycji drugiej zaś — że efektem inwestycji jest cała dodatkowa produkcja lub inne korzyści, uzyskane od momentu zakończenia procesu inwestowania. W ostatnich latach coraz częściej do określania wielkości efektów inwestycji stosuje się metody matematyczne. Uproszczone modele jednoczynnikowe (jednosektorowe) uzależniają wzrost gospodarczy (przyrost dochodu narodowego) od inwestycji lub — jak w modelu M. KALECKIE-GO — od inwestycji oraz od takich pozainwestycyjnych czynników wzrostu, jak wykorzystanie majątku produkcyjnego i wprowadzenie szeroko pojętego postępu techniczno-organizacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>