Panstwo

Polityczna organizacja klasy panującej ekonomicznie, mająca na celu ochronę jej klasowych interesów w oparciu o monopol fizycznej przemocy. „Państwo jest machiną do utrzymania panowania jednej klasy nad drugą. Różnego rodzaju burżuazyjne teorie państwa — niezależnie od występujących miedzy nimi różnic — stoją na stanowisku ponadklasowego charakteru państwa i widzą w nim instytucję służącą dobru powszechnemu. Powstanie państwa związane jest z powstaniem własności prywatnej i wyzysku oraz z podziałem społeczeństwa na przeciwstawne klasy. Antagonistyczny charakter sprzeczności klasowych doprowadza do rozpadu, opierającego się na społecznej własności środków produkcji, ustroju wspólnoty pierwotnej i powstania społeczeństwa klasowego wyposażonego w organizację państwową. Cecha charakterystyczną tej organizacji jest istnienie władzy publicznej w postaci wyobcowanego spośród społeczeństwa i postawionego ponad nim aparatu dysponującego środkami przemocy. We współczesnym społeczeństwie na aparat państwowy składają się tego rodzaju instytucje, jak parlament, armia, policja, żandarmeria, wywiad, prokuratura, sądy, więzienia. Wraz z aparatem urzędniczym stanowią one podstawowe narzędzia zabezpieczenia władzy klasy dysponującej środkami produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>