Podstawowe kategorie rynku

Współczesna gospodarka rolna jest gospodarką towarową. Przez rozwinięty podział pracy rolnictwo jest bezpośrednio związane z całą gospodarka narodową i jej poszczególnymi działami. Powiązanie to polega na wymianie produktów i pracy między rolnictwem i pozostałymi działami gospodarki narodowej. W zamian za swoje produkty rolnictwo otrzymuje produkty i usługi innych działów. Ten typ organizacji pracy między działami gospodarki narodowej jest bardziej efektywny od gospodarki naturalnej, niewyspecjalizowanej. Pośrednikiem w stosunkach ekonomicznych między rolnictwem a całą gospodarką narodową jest więc rynek. Na rynkach dokonuje się wymiana produktów pracy rolnictwa na produkty” pracy innych działów. W rozwiniętej gospodarce proces wymiany między rolnictwem a innymi działami (przede wszystkim przemysłem) przybiera postać stosunków towarowo-pieniężnych. Pieniądz i cena występujące na rynku rolnym są miernikiem wartości produktów rolniczych i ich relacji wymiennej w stosunku do towarów i usług nabywanych przez rolnictwo. Pojęcie rynku sprowadza się do współzależności wiążących trzy kategorie ekonomiczne — popyt, podaż i ceny — w nierozdzielną triadę, tzn. organiczny, trójstronny związek o ścisłym wzajemnym uwarunkowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>