Pojecie intensywnosci

Rozróżnia się dwa zasadnicze sposoby zwiększania produkcji rolniczej — ekstensywny i intensywny. Sposób ekstensywny polega na zwiększaniu powierzchni rolniczej bez zwiększenia nakładów na jednostkę powierzchni, intensywny zaś — na Wzroście produkcji dzięki powiększaniu nakładów produkcyjnych na jednostkę powierzchni. Dlatego ekstensywne rolnictwo charakteryzują względnie niskie nakłady na jednostkę powierzchni, natomiast rolnictwo intensywne — wysokie nakłady. Jest rzeczą zrozumiałą, że tam, gdzie nie zwiększa się powierzchni uprawnej lub zwiększenie to jest nieznaczne, wzrastające nakłady ponoszone są ciągle na tę samą lub nawet mniejszą powierzchnię, gdy tymczasem przy ekstensywnym sposobie rozwijania produkcji dodatkowe nakłady rozdzielane są na obszary od nowa zagospodarowywane, czyli od nowa objęte uprawą. Pojecie intensywności- produkcji rolniczej zawiera w sobie określenie relacji między ujmowanymi łącznie — czynnikiem pracy i kapitału z jednej strony, a czynnikiem ziemi z drugiej. Intensywność produkcji rolnej mierzy się ilością pracy żywej i uprzedmiotowionej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>