Postep techniczno rolniczy

Postęp techniczno-rolniczy prowadzi zazwyczaj .do obniżenia wszystkich współczynników technicznych produkcji i wzrostu współczynników wydajności , choć w stopniu niejednakowym, zależnym od rodzaju zastosowanej innowacji. Na ogół innowacje te są bardziej ziemiooszczędne i pracooszczędne niż kapitałooszczędne. Dzieje się tak dlatego, że realizacja postępu techniczno-rolniczego jest — w większym lub mniejszym stopniu — uwarunkowana zwiększeniem wyposażenia technicznego rolnictwa. Natomiast wpływ postępu techniczno-rolniczego na poziom współczynników struktury i zespolenia czynników produkcji jest na ogół niewielki. Substytucja wywołuje zaś zmianę zarówno współczynników technicznych produkcji i współczynników wydajności (wt), jak i współczynników struktury i zespolenia czynników produkcji . Są to na ogół zmiany różnokierunkowe — wzrostowi jednych współczynników odpowiada spadek innych. W szczególności wzrostowi współczynników kapitałochłonności towarzyszy spadek współczynników pracochłonności i ziemiochłoniności, wzrostowi współczynników udziału kapitału — spadek udziału pracy żywej itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>