Rachunek ekonomiczny

Ogół rachunków niezbędnych dla dokonania przez podmiot gospodarujący wyboru optymalnej, tj. najbardziej racjonalnej metody osiągnięcia celu gospodarowania. Najogólniejszą podstawą rachunku ekonomicznego jest zasada racjonalnego gospodarowania, czyli osiągania maksymalnej korzyści z danego nakładu lub danej korzyści z minimalnego nakładu: metodą realizacji tej zasady jest rachunek ekonomiczny. Historycznie pierwszym ośrodkiem-zastosowania rachunku ekonomicznego. jest przedsiębiorstwo kapitalistyczne: dokonuje ono wyboru optymalnej linii działania z punktu widzenia wyraźnie określonego celu, którym jest maksymalizacja zysku. Metodą jest kalkulacja nakładów i wyników przy różnych alternatywach na podstawie określonych cen i kosztów. Na bazie tej praktyki przedsiębiorstwa kapitalistycznego -subiektywistyczny kierunek burżuazyjnej ekonomii politycznej próbował zbudować ogólną teorię rachunku. w gospodarce wymiennej, zakładając, że nie tylko przedsiębiorstwa, lecz wszystkie jednostki gospodarujące działają racjonalnie: w myśl tego założenia konsument dąży do maksymalizacji swego zadowolenia z zaspokojenia różnych potrzeb, przy czym zadowolenie to wyraża się za pomocą abstrakcyjnego pojęcia użyteczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>