Rada ekonomiczna

Organ doradczy Rady Ministrów powołany do prowadzenia naukowej analizy podstawowych zagadnień gospodarki narodowej oraz zapewnienia należytego przygotowania wytycznych polityki gospodarczej: składa się z ekonomistów naukowców i praktyków: zakresem działania obejmuje: prowadzenie prac nad doskonaleniem podstawowych zasad organizacyjnych i metod zarządzania gospodarką narodowa:opracowywanie ekspertyz ekonomicznych i opiniowanie zasad i metod polityki gospodarczej: przeprowadzanie badań ekonomicznych w poszczególnych działach gospodarki narodowej oraz systematycznych przeglądów sytuacji w całej gospodarce:inicjowanie badań ekonomicznych prowadzonych przez placówki naukowo-badawcze resortów oraz wykorzystywanie wyników tych badań. Na czele Rady Ekonomicznej stoi przewodniczący oraz jego zastępcy, z których jeden jest stale urzędującym i kieruje pracami Sekretariatu: członków RE oraz jej prezydium powołuje na okres dwu lat Prezes Rady Ministrów: członkowie mianowani są ad personom i na terenie Rady reprezentują wyłącznie własne, osobiste poglądy, nie wiążące instytucji, w których pracują. Rada Ekonomiczna pracuje na podstawie statutu zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów. statut precyzuje zakres działania i strukturę organizacyjną Rady oraz formy jej pracy. Działalność Rady Ekonomicznej opiera się na komisjach i zespołach roboczych powoływanych dla poszczególnych dziedzin gospodarki lub w celu opracowania określonych zagadnień. Do prac w komisjach mogą być powoływani rzeczoznawcy spoza członków Rady Ekonomicznej lub jej Sekretariatu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>