Samorzad chlopski

System organizacji społeczno-zawodowych i spółdzielczych prowadzących działalność gospodarczą zarówno w sferze produkcji rolnej, jak i w dziedzinie obrotu, kredytu itp.: posiadają osobowość prawną, a działalność swoją opierają na statutach przyjętych przez walne zebrania i zjazdy.Do najważniejszych organizacji samorządu chłopskiego. należą: spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie ogrodniczo-warzywnicze, spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie maszynowe, międzykółkowe spółdzielnie usługowo-wytwórcze, kółka rolnicze oraz rady gromadzkie. Wszystkie organizacje tworzące samorząd chłopski wykonują różne usługi w sferze produkcji lub obrotu towarowego, organizują produkcję rolną oraz prowadzą działalność społeczną, kulturalno-oświatową i szkoleniową wśród swoich członków, a także wśród rolników nie zrzeszonych. Działalność samorządu ma na celu pobudzanie inicjatywy indywidualnie pracujących rolników w zakresie organizowania społecznego, zespołowego działania, a także podnoszenia poziomu życia i kultury ludności wiejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>