Serwomechanizm

Pojęcie serwomechanizmu, zaczerpnięte z teorii regulacji automatycznej, jest powszechnie stosowane w technice. Coraz częściej jest ono używane także w ekonomii”. W odniesieniu do rolnictwa pisano już o potrzebie wykorzystywania serwomechanizmów funkcjonalnych. Istota działania tych serwomechanizmów wynika z działania obiektywnych praw ekonomicznych i społecznych, a zatem serwomechanizmy działają również obiektywnie. Tym niemniej w trakcie sterowania rolnictwem można wzmacniać lub osłabiać ich działanie. Można także, a nawet należy je wykorzystywać do realizacji celów sterowania. Wymaga to jednak przede wszystkim poznania tych mechanizmów, a więc poznania obiektywnych praw rządzących rozwojem społeczno-gospodarczym. O ile wymienione prawa ekonomiczne i socjologiczne są teoretycznie uświadamiane, to o tyle kwestia serwomechanizmów odpowiadających tym prawom, zwłaszcza serwomechanizmów działających w sferze rozwoju rolnictwa, wymaga dopiero poznania. Poszczególne jednostki gospodarcze, ich zespoły, branże, sektory i wreszcie całe rolnictwo charakteryzuje pewna zdolność przystosowawcza (adaptacyjna) do zmieniających się zewnętrznych warunków działania i rozwoju. Adaptacja ta sprowadza się do podejmowania pewnych działań w celu eliminacji bądź kompensacji niekorzystnych zmian warunków zewnętrznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>