Technika wytworcza

Wśród różnych sposobów wyrażania i kwantyfikowania podanych relacji najprostszym sposobem jest wyznaczanie ich jako ilorazu odpowiednio dobranych wielkości produkcji i czynników produkcji lub tylko czynników produkcji. Współczynniki te rozpatrywane łącznie charakteryzują technikę wytwórczą. Tak więc każdą technikę wytwórczą można opisać za pomocą odpowiadającego jej zestawu współczynników techniczno-ekonomicznych,. t j. za pomocą wektora , przy czym składowe tego wektora mogą być ujmowane w podziale na mniejszą lub większą klasę współczynników cząstkowych stosownie do stopnia agregacji poszczególnych czynników produkcji. Oprócz tego w zależności od sposobu ujmowania czynników produkcji mogą one mieć wymiar dwojaki, tzn. właściwy dla zasobu lub strumienia (nakładu). Dlatego wektor opisujący technikę wytwórczą może zawierać dużą liczbę współczynników techniczno-ekonomicznych. Niezależnie od rodzaju zastosowanych funkcji produkcji ich parametry można zawsze przekształcić tak, żeby obrazowały obydwa aspekty techniki wytwórczej — jej sprawność i skład.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>