Tendencje do zmiany kosztow

Poziom i struktura kosztów w rolnictwie związane są ściśle z technikami wytwarzania. Zależą one głównie od zasobów czynników produkcji w rolnictwie (ziemi, pracy i kapitału), kształtujących się pod wpływem ogólnego rozwoju gospodarczego i warunków naturalnych. Ostatecznie powstaje określona struktura kosztów, charakterystyczna dla danego etapu (stadium) rozwoju rolnictwa. Poziom i struktura kosztów produkcji w rolnictwie polskim zdeterminowane są przede wszystkim przez strategię intensywnego wzrostu, wyrażającego się w zwiększeniu nakładów i produkcji z jednostki powierzchni. W tym tkwią podstawowe elementy mechanizmu zmian w kosztach i opłacalności produkcji rolnej. Analiza zmian nakładów i kosztów jednostkowych pozwala na ocenę technicznej i ekonomicznej efektywności procesu intensyfikacji, a zatem umożliwia określenie poziomu opłacalności produkcji w okresie jej intensywnego wzrostu. W ocenie efektów intensyfikacji produkcji rolnej podstawowe znaczenie ze społecznego punktu widzenia mają zmiany w nakładach jednostkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>