Teoria kapitalizmu

Burżuazyjna teoria podjęta i rozpowszechniana przez zachodnioeuropejskie partie socjaldemokratyczne: głosi, że kapitalizm współczesny uległ tak daleko idącej transformacji, że utracił już wszystkie swoje dawne cechy, stając się ustrojem przynoszącym wszystkim obywatelom równe szansę i równe korzyści. Wzrost roli państwa i rozszerzenie zakresu jego działania we współczesnym kapitalizmie został wykorzystany do sformułowania teorii o ponadklasowej roli państwa, jako bezstronnego opiekuna wszystkich obywateli i arbitra w sporach. Wzrost liczby akcjonariuszy w przedsiębiorstwach kapitalistycznych i emisja drobnych akcji przez monopole zostały wykorzystane do sformułowania teorii głoszącej, że nastąpiła demokratyzacja kapitału i takie upowszechnienie prywatnej własności, że faktycznie znikły jakoby podstawy istnienia klas i konfliktów klasowych, ustępując miejsca tylko grupom zawodowym. Wzrost roli i znaczenia techniczno-ekonomieznych grup zarządzających we współczesnym, zwłaszcza wielkim przemyśle został wykorzystany do sformułowania teorii o rewolucji w zarządzaniu, w rezultacie której znika jakoby prywatny kapitalista, a warstwą panującą w społeczeństwie jest profesjonalna grupa managerów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>