Ubezpieczenia spoleczne

Konwencjonalna nazwa używana na oznaczenie swoistych urządzeń publicznych, których celem jest materialne zabezpieczenie pracowników i ich rodzin, ewentualnie także innych grup ludności, na wypadek wystąpienia zdarzeń powodujących utratę zarobku lub zwiększone obciążenie budżetu rodziny pracowniczej. Zdarzenia takie zwane są ryzykami, gdyż ich wystąpienia, jakkolwiek prawdopodobne, nie można przewidzieć co do czasu, częstotliwości i rozmiaru. Na podstawie prawa wielkich liczb można jednak dość dokładnie obliczyć wielkość ryzyka dla pewnej zbiorowości ludzi w określonym czasie i ustalić wielkość niezbędnego funduszu ubezpieczeniowego na pokrycie strat lub zwiększonych obciążeń związanych z ryzykiem. Ubezpieczenia społeczne obejmują dwa elementy: ubezpieczeniowy i społeczny. Element ubezpieczeniowy wzięty jest z zasad ubezpieczenia gospodarczego i wyraża się w rozłożeniu materialnych skutków ryzyka na wspólnotę ubezpieczeniową poprzez tworzenie scentralizowanego funduszu ze składek ubezpieczeniowych. Zwalnia to poszczególnych ubezpieczonych pracowników od konieczności, praktycznie na ogół niemożliwej do realizacji, indywidualnego gromadzenia rezerw na wypadek zdarzenia losowego. Ubezpieczenie zmniejsza wiec niezbędny koszt reprodukcji siły roboczej ograniczając wielkość koniecznej rezerwy na pokrycie materialnych skutków ryzyk zgodnie z rzeczywistym występowaniem ryzyka w całej masie ubezpieczonych w określonym czasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>