Uklad cen

Układ cen powoduje iż kombinacja czynników produkcji w każdym kraju i w każdych warunkach ma inny charakter. Przy obfitości ziemi i niedostatku kapitału relacja ceny ziemi do kapitału jest taka, że opłaca się łączyć duże ilości ziemi ze stosunkowo małą ilością kapitału. Produkcja utrzymuje się na niskich szczeblach intensywności kapitałowej. Natomiast tam, gdzie do dyspozycji jest duża obfitość środków technicznych (kapitału), ich cena jest relatywnie niska, zaś .nakłady kapitałowe dopiero przy wysokim poziomie intensywności przynoszą zerowy przychód krańcowy. Wychodząc od początkowego etapu zagospodarowania ziem wolnych do współczesności, można w sposób modelowy wyodrębnić kilka faz rozwoju intensyfikacji. W początkowej fazie obfitość ziemi, przy względnym niedostatku pozostałych czynników produkcji, wywołuje tendencję do maksymalnie ekstensywnej gospodarki. Jeśli ogólny zasób ziemi nie ulega zmianie a liczba ludności wzrasta, to w kolejnej fazie zaczyna się proces pracochłonnej intensyfikacji produkcji rolnej. W okresie tworzenia się wielkiego przemysłu, dostarczającego środków kapitałowych służących intensyfikacji produkcji rolnej, ten czynnik początkowo wspiera poprzednią formę intensyfikacji pracochłonnej, przekształcając ją w intensyfikację kapitałochłonną. Od pewnego momentu począwszy, środki kapitałowe wspierają pracę żywą zmniejszając jej .nakłady, a intensyfikacja przybiera czysto kapitałochłonny charakter.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>