Uklad zasilania czynnikiem produkcji

Jest to zbiór rzeczowych i osobowych czynników produkcji, wykorzystywanych w procesie wytwarzania. Czynnikami tymi są: praca żywa, środki trwałe i obrotowe, ziemia. Układ zasilania przekształca dopływ czynników produkcji w odpowiednio skomponowane odpływy, t j. strumienie środków zasilania i Usług. Związek między dopływami a odpływami, czyli funkcja przekształcenia, ma w niektórych wypadkach postać prostą, w innych — złożoną. Zależy to od rodzaju użytkowanych czynników produkcji (od tego, czy mają postać zasobu czy strumienia) oraz od intensywności ich wykorzystania w produkcji. Oprócz wymienionych czynników, którymi można rozporządzać w sposób kontrolowany, w procesie produkcji rolnej uczestniczą także czynniki biosferyczne, jak światło, temperatura, powietrze i opady, na które człowiek praktycznie nie oddziałuje (jakkolwiek może je częściowo zastępować produktami pracy ludzkiej). Czynniki te są głównym nośnikiem zakłóceń procesu produkcji i zmuszają do podejmowania specjalnych działań regulacyjnych (np. kompensowania skutków zakłóceń lub eliminacji ich źródeł).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>