Wielkosc produkcji

Jak już wiadomo, w procesie produkcji występuje zazwyczaj jakiś -czynnik limitujący wielkość produkcji. Czynnikiem takim może być ziemia, praca lub któryś ze składników kapitału. Najczęściej czynnikiem ograniczającym skalę działalności produkcyjnej w gospodarstwach rolnych jest kapitał, ściślej mówiąc — jego niedobór. Dzieje się tak dlatego, że kapitał ma właściwości dość skutecznego zastępowania zarówno ziemi, jak i pracy żywej. Poziom zużycia kapitału wyznacza w takim przypadku pułap możliwości produkcyjnych większości gospodarstw. Wprawdzie możliwe jest podniesienie poziomu produkcji jedynie przez zwiększenie nakładów pracy żywej lub ziemi, a więc bez jednoczesnego zwiększenia nakładów kapitałowych, jednakże jest to proces ograniczony i — z ekonomicznego punktu widzenia — nieopłacalny. Gospodarstwa stosujące mało kapitału, w porównaniu z innymi czynnikami produkcji, zużywają na jednostkę produkcji nieproporcjonalnie dużo więcej zarówno pozostałych czynników, jak i samego kapitału.Czynnikami limitującymi skalę produkcji mogą być także określone niedomagania jakościowe czynników” produkcji, a w szczególności niedostateczna wiedza producentów, niska jakość pogłowia zwierząt i materiału siewnego, złe warunki glebowe, wadliwy rozłóg gospodarstwa itp. Wyodrębnienie tego czynnika limitującego ma duże znaczenie dla dokonywania usprawnień w procesach produkcyjnych. Usunięcie czynnika limitującego prowadzi do harmonizacji procesu wytwórczego i poprawy jego efektywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>