Wspolczynnik techniczno ekonomiczny

Po wyodrębnieniu podstawowych grup współczynników techniczno-ekonomicznych można dokonać dalszego ich podziału na takie podgrupy (rodzaje), które bywają najczęściej stosowane do opisu techniki wytwórczej. Omówimy — w sposób ogólny — ich sens ekonomiczny. W grupie współczynników wydajności czynników produkcji wyróżniamy cztery podgrupy, a mianowicie współczynniki wydajności pracy żywej, środków trwałych produkcji (majątku produkcyjnego), środków obrotowych produkcji (materiałów i usług) i ziemi. Odpowiednio zagregowane współczynniki wydajności środków trwałych i obrotowych produkcji dają współczynnik wydajności kapitału (oczywiście, jeśli pojęcia tego używa się w znaczeniu odpowiadającym pojęciu środków technicznych produkcji), a odpowiednio zagregowane współczynniki wydajności -wszystkich czynników produkcji — współczynnik pełnej wydajności (efektywności) nakładów. Współczynniki wydajności najczęściej pokazują, ile produktów przypada na jednostkę zasobu lub nakładu czynników produkcji. W zależności od potrzeb relacje te można modyfikować, np. zamiast przychodów produktów można uwzględnić dochody, zamiast wielkości globalnych produkcji i nakładów (lub zasobów) czynników produkcji — ich przyrosty itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>