Wytwarzanie i podzial dochodow

Teoria produkcji zajmuje się procesem tworzenia produktów i dochodów, natomiast teoria podziału objaśnia prawidłowości i mechanizmy podziału wytworzonych dóbr materialnych i wynikających z nich dochodów. Dochód, jakkolwiek by go zdefiniować, jest produktem procesu podziału. Stanowi on jedna z najważniejszych kategorii ekonomii politycznej. Z uwagi na specyfikę kreacji i podziału dochodów rolniczych jest on również przedmiotem zainteresowania ekonomiki rolnictwa. Proces podziału z góry implikuje podejście podmiotowe, co znaczy, że interesuje nas przede wszystkim podział dochodów między poszczególne podmioty gospodarcze, a więc między uczestników procesu produkcyjnego. Z tych względów zasady podziału dochodów stanowią integralną cześć stosunków produkcji, a zatem określają sytuację ekonomiczną poszczególnych klas i grup społecznych. Tradycyjnie były one i są przedmiotem zainteresowania ekonomii marksistowskiej. W koncepcji teoretycznej K. MARKSA służyły one przede wszystkim objaśnianiu położenia poszczególnych klas i grup społeczeństwa kapitalistycznego. W naszych warunkach podmiotowe podejście do spraw podziału dochodów nie straciło na znaczeniu, choć jego aspekty klasowe nie należą z pewnością do pierwszoplanowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>