Zbior technik alternatywnych

Poszczególne produkty rolne (lub zagregowany produkt końcowy) mogą być wytwarzane za pomocą rozmaitych technik Wytwórczych, z których każdą charakteryzuje właściwy jej wektor współczynników techniczno-ekonomicznych. Zbiór tych technik (inaczej mówiąc wachlarz technik) można schematycznie przedstawić jako macierz współczynników technicznych produkcji lub współczynników wydajności , uzupełnioną macierzą współczynników struktury albo współczynników zespolenia . W macierzach tych poszczególne kolumny charakteryzują rodzaj stosowanej techniki wytwórczej, a poszczególne wiersze — rodzaj użytych do ich opisu współczynników techniczno-ekonomicznych. W wypadku posiłkowania się funkcją produkcji zbiór technik wytwarzania produkcji rolnej można opisać za pomocą macierzy współczynników produkcyjności krańcowej uzupełnioną macierzą współczynników elastyczności produkcji . Możliwość jednoczesnego stosowania w rolnictwie różnych technik wytwórczych wynika z tego, że poszczególne rodzaje czynników produkcji mogą się — przynajmniej w pewnych granicach — wzajemnie zastępować. Na przykład, siłę roboczą można zastępować maszynami i silnikami mechanicznymi, a ziemię — różnymi środkami technicznymi, jak nawozy mineralne pasze przemysłowe, urządzenia wodno-melioracyjne itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>