Zroznicowanie technik wytworczych

Silne zróżnicowanie technik wytwórczych jest prawidłowością obserwowaną zarówno w skali rolnictwa światowego, jak i w rolnictwie poszczególnych krajów. W zasadzie każde gospodarstwo stosuje inną technikę wytwarzania produkcji rolnej. W tym samym czasie współwystępuja techniki wytwórcze, które swym charakterem odpowiadają odrębnym epokom historyczno-gospodarczym, a dzielące je różnice wyrażają wielowiekową historię rozwoju rolnictwa. Zróżnicowanie technik wytwórczych w skali rolnictwa światowego jest głównie następstwem niejednolitego poziomu rozwoju ekonomicznego i różnej gęstości zaludnienia. Zróżnicowanie technik produkcji w obrębie rolnictwa poszczególnych krajów jest natomiast rezultatem ograniczonej zdolności przystosowawczej dużej części gospodarstw rolnych do zmian inspirowanych przez rozwój gospodarczy i postęp techniczny są to ograniczenia wynikające z małej mobilności czynników produkcji, zachowawczych postaw i niedostatecznej wiedzy producentów, niewydolności akumulacyjnej, niekorzystnego położenia gospodarstw itp. Spośród istniejących w danym momencie technik wytwarzania produktów rolnych zazwyczaj tylko mała cześć może być przedmiotem wyboru, tzn. może być stosowana alternatywnie. Mianowicie wyboru (świadomego) dokonuje się jedynie spośród tzw. efektywnych technik wytwórczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>