Zatrudnianie w rolnictwie

Wysokie tempo spadku zatrudnienia rolniczego w omawianych krajach wskazuje, iż jest to prawidłowość powszechna. Zrozumiałe są w tej sytuacji określone zmiany jakościowe w zasobach siły roboczej w rolnictwie. W rolnictwie polskim współczesne zjawiska demograficzne i ekonomiczne wskazują na występowanie szeregu prawidłowości. Mamy do czynienia z jednej strony z relatywnie wysokim poziomem zatrudnienia w gospodarce rolnej, co wywiera odpowiedni wpływ .na całą ekonomikę rolnictwa (intensywne wykorzystanie ziemi, niska wydajność pracy, zła struktura agrarna), z drugiej zaś coraz ostrzej występują problemy związane z nierównowagą bilansu pracy w rolnictwie, czy też nierównowagą demograficzną na wsi. Pracę w rolnictwie charakteryzuje szereg specyficznych cech wynikających przede wszystkim z potrzeby dostosowania jej do przestrzennego charakteru produkcji, z jej sezonowości, różnorodności i zależności od warunków klimatycznych. Ma to istotny wpływ .na stan i strukturę wykorzystania potencjału pracy zaangażowanego w rolnictwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>