Monthly Archives Lipiec 2017

Linia agresji

Wykres równania regresji wyrażający zależność między wartościami jednej cechy a odpowiadającymi im przeciętnymi wartościami drugiej cechy. Z definicji tej wynika, że jeżeli mamy do czynienia z dwiema cechami, to istnieją dwie linie agresji, a mianowicie linia agresji wyrażająca zależność między wartościami pierwszej cechy i odpowiednimi przeciętnymi wartościami drugiej cechy oraz linia agresji wyrażająca zależność między wartościami drugiej cechy i odpowiadającymi im przeciętnymi wartościami pierwszej cechy. Te dwie linie agresji pokrywają się tylko wtedy, gdy zależność między cechami jest funkcjonalna. Im bardziej zależność zbliża się do zależności funkcjonalnej, tym bliżej siebie leżą linie agresji...

dalej

Laissez Faireyzm

Nazwa programu gospodarczego opartego na zasadach pełnej gospodarczej wolności jednostki, prywatnej własności i nieingerencji państwa w stosunki gospodarcze: program ten pojawił się początkowo w Anglii pod koniec XVII w. jako reakcja przeciwko merkantylistycznej reglamentacji i kontroli życia gospodarczego, która już przestała odpowiadać interesom burżuazji. Pełne teoretyczne uzasadnienie l.f. przyniósł jednak dopiero fizjokratyzm, który wysunął hasła „własności, bezpieczeństwa i wolności” oraz -klasyczna szkoła burżuazyjnej ekonomii politycznej. Fizjokratyzm i szkoła klasyczna dowodziły, że życiem gospodarczym kierują obiektywne prawa ekonomiczne, które wyzwalają mechanizmy samoregulujące...

dalej

Monitoring płatności jest ważny

Monitoring płatności jest bardzo ważny, musi być realizowany w każdej firmie. Wiadomo, że pieniądze wpływają na konto i firma może z nich skorzystać. Gdy okaże się, że opłaty nie zostały uiszczone, wówczas firma musi wystosować monity, najpierw telefoniczne, później pisemne. Jest to praca żmudna oraz nudna, ale dająca całkiem niezłe pieniądze. Klienci są z niej zadowoleni, chętnie monitorują płatności i cieszą się ze współpracy. Przejrzystość finansowa jest bardzo ważna. Transparentna powinna być każda firma, która chce się utrzymać na polskim rynku. Wiele firm jednak zalega z opłatami, nie ma płynnośći finansowej i nie płaci nikomu. Jest to groźna sytuacja, bo pieniądze powinny być uiszczane, a brak płatności dla jednej firmy oznacza jej problemy finansowe...

dalej

Szkolenia dla handlowców mają wartość

Szkolenia dla handlowców są wartością Szkolenia dla handlowców sa nieodzowne. Handlowiec musi wiedzieć w jaki sposób sprzedać towar albo usługę. Jego praca wymaga nieustannego szkolenia oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Współcześni handlowcy pracują intensywnie, zajmują się skupem i sprzedażą różnych produktów i towarów. Działają na rzecz firm, nie musza martwić się, że nie uda się im sprzedać tego, co niezbędne. Klienci chcą dbać o własne produkty i mają taką możliwość.

dalej

Joan Robinson

Joan Robinson, postępowa ekonomistka angielska, w następujący sposób charakteryzuje miejsce militaryzacji w keynesowskim systemie teoretycznym: „Celem Keynesa — czytamy — było zilustrowanie paradoksu kapitalizmu i nawoływanie do racjonalnej kontroli inwestycji, tymczasem skutkiem jego dowodzenia jest wyjaśnienie, dlaczego współczesny kapitalizm rozwija się wspaniale wówczas, gdy rządy dokonują inwestycji w produkcji zbrojeniowej. W wysoce rozwiniętej gospodarce niewątpliwe gospodarcze marnotrawstwo, jakim są zbrojenia, zamiast stać się rujnującym ciężarem — staje się metodą utrzymania ożywienia. Wynika stąd, że w braku potrzeby zbrojeń trzeba by było podejmować inwestycje użyteczne i w ten sposób wkraczać na teren władzy i niezależności kapitalistów...

dalej

Handel

Towarowo-pieniężna forma wymiany lub dział gospodarki narodowej dokonujący przemieszczenia towarów od producenta do konsumenta. Formę i charakter handlu określa sposób produkcji. Każdej formacji społeczno-ekonomicznej odpowiada właściwa forma i charakter wymiany. W niewolnictwie i feudalizmie handel był słabo rozwinięty, gdyż w formacjach tych produkcja miała w większości charakter naturalny. W kapitalizmie, który charakteryzuje się najpełniejszym rozwojem gospodarki towarowej, podstawową formą wymiany jest handel: stanowi on domenę działania kapitału handlowego. Handel kapitalistyczny jest odbiciem kapitalistycznych stosunków produkcji i uczestniczy w ich rozwoju. W socjalizmie handel zmienia swój charakter...

dalej

Handel detaliczny

Handel detaliczny prowadzi sprzedaż towarów do bezpośredniego spożycia, użycia, zużycia lub przerobu przez konsumenta. W handlu detalicznym nabywa się zwykle małe partie towarów. W ramach handlu detalicznego występują różne formy sprzedaży. Podstawą ich wyodrębnienia są dwa kryteria: 1. elementy bazy materiałowo-technicznej, które decydują o tym, gdzie i w jaki sposób następuje zetknięcie się nabywcy z towarem: 2. przebieg transakcji, który określa, czy i w jakim stopniu konsument korzysta z usług sprzedawcy przy nabywaniu towaru. Z punktu widzenia pierwszego kryterium można wyodrębnić szereg form sprzedaży detalicznej, jak sprzedaż dokonywana w stałym pomieszczeniu, sprzedaż obwoźna, sprzedaż obnośna, sprzedaż wysyłkowa...

dalej

Funkcja produkcji

W procesie produkcji rolniczej i intensyfikacji rolnictwa występują określone zależności między nakładami na produkcję rolną a ich efektywnością. Wyjaśnienie tych zależności jest ważnym zadaniem ekonomiki rolnictwa. W tym celu posługuje się ona wieloma modelami. Niektóre z nich pokrótce omówimy. Przyjmujemy na wstępie, że na jednostkę powierzchni wydatkowane są rosnące ilości określonego nakładu, podczas gdy wszystkie pozostałe nakłady — niezbędne do tej produkcji — są stałe i nie ulegają zmianie. Spróbujmy przeanalizować tę sytuację. Zakładamy, że czynnikiem zmiennym jest praca żywa, wydatkowana w coraz większych ilościach, bez zmiany innych elementów nakładów...

dalej

Formy produkcyjne rolnictwa

Analizując głębiej formy produkcyjne nowoczesnego rolnictwa stwierdzamy łatwo, że klasyfikacja rolnictwa wg podziału na intensywne i ekstensywne, choć nie straciła na pewno wartości i przydatności, sama jednak już nie wystarcza. Wśród krajów o ekstensywnym rolnictwie, tzn. odznaczającym się dużą zasobnością w ziemię (warianty I i II) znajduje się z jednej strony rolnictwo USA, Nowej Zelandii i Kanady, z drugiej zaś — rolnictwo krajów Ameryki Południowej i Afryki, tzn. rolnictwo krajów najbardziej rozwiniętych i najbardziej zacofanych. Inny aspekt sprawy — do rolnictwa intensywnego zaliczamy dwa typy rolnictwa mało zasobnego w ziemię, z których jeden — np...

dalej

Finanse panstwowe

Głównym problemem gospodarki skarbowej państwa było zdobywanie środków finansowych na pokrycie stale rosnących wydatków. Wzrost wydatków w okresie kształtowania się układu kapitalistycznego w7ynikał z wielu przyczyn. W dobie akumulacji pierwotnej państwo zaczęło spełniać poważną rolę w protegowaniu rozwoju gospodarki, zwłaszcza przemysłu i handlu zagranicznego. Zwiększyła się też bezpośrednia działalność gospodarcza władz centralnych. Zakładano rządowe manufaktury i przedsiębiorstwa handlowe. Rozwój stosunków kapitalistycznych doprowadził do zaostrzenia sprzeczności klasowych, groźnych dla klas posiadających. Władze państwowe w krajach europejskich i pozaeuropejskich w różny sposób przystosowywały się do reprezentowania interesów rozwijającej się burżuazji...

dalej